• El problema del bilingüisme a Catalunya [amb Albert Viladot], Avui, gener 1979.

•Aspectos psicológicos del bilingüismo y contacto entre lenguas. Medidas del bilingüismo, Revista de Psicologia General y Aplicada, V, 35 (2), 1980, p. 255-278.

• Una mesura de predomini lingüístic del català i tipologies de bilingüisme [amb Adolf Tobeña i Lluís Garcia Sevilla], dins Actes del 1r Simposi sobre l'ensenyament del català a no catalanoparlants. Vic, 8-10 d'abril de 1980, p. 555-569.

•Investigar el bilingüisme a Catalunya: una necessitat urgent, Ciència, 8, 1981, p. 51- 53.

•Aportacions de la psicologia al problema del bilingüisme, Quaderns de Psicologia, 4, 1981, p. 135-150.

•Una medida de interferencia lingüística eb sujetos bilingües catalanocastellanohablantes, Cursos y Congresos (Santiago de Compostela), 24, 1982.

•Respuestas sintagmáticas y paradigmáticas en una tarea de asociación verbal en bilingües catalano-castellanohablantes; un índice de dominancia bilingüe, Revista de Psicología General y Aplicada, 38 (3), 1983, p. 560-574.

•Psicologia i ideologia: a propòsit de l'article: valoració de judicis sobre el caràcter català, Quaderns de Psicologia (Barcelona), UAB, 7-1, 1983, p. 101- 108.

•Estudi pilot d'una mesura de dominància bilingüe, dins Seminari Internacional de l'Estudi Experimental del Bilingüisme. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1984.

• Els Centres de Normalització Lingüística, Butlletí Heure, 6, 1986, 57.

• El català cosa de tots, Butlletí Heure, 12, 1986, 44-48.

• Evolució del coneixement del català en una ciutat gran de Catalunya: una anàlisi estadística de les dades del Padró de 1986 a l'Hospitalet de Llobregat, Perspectiva Social, 25, ICESB, 1987, p. 81-96.

•Elements d'integració lingüística, Cultura, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, 17, 1988, p. 25-27.

•L'individu part fonamental en els processos d'aprenentatge i adquisició d'una segona llengua, Revista de Catalunya, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, 17, 1988, p. 25-27.

• L'ús del català: producte i causa de la normalització lingüística, EIXAMPLE: Revista de difusió cultural, 1, 1988, 29-32.

•L'adquisició d'una segona llengua, dins Sociolingüística i Llengua Catalana. Barcelona: Empúries, col·lecció Les Naus, 1988.

•L'adquisició d'una segona llengua: el model de Gardner i el de Clément, COM, Revista del Gabinet de Didàctica, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, 19, 1989.

• Notes sobre el català dins i fora els límits territorials de Catalunya, EIXAMPLE: Revista de difusió cultural, 2, 1989, 28-30.

Anàlisi de la vitalitat subjectiva del català d'una mostra de joves catalans, Revista de Catalunya, 27, 1989, p. 56-71.

 •Identitat ètnica i pluralisme cultural i lingüístic, Revista de Catalunya, 47, 1991, p. 26-40.

•Factores psicosociales, percepción de la vitalidad etnolingüística y identidad social, Anuario de Psicología, Institut de Ciències de l'Educació, 52 (1), 1991, p. 79-93.

•Identitat ètnica i pluralisme cultural i lingüístic, Revista de Catalunya, 47, 1991, p. 26-40.

•Teoría de la Identidad Etnolingüística en el contexto catalán [amb Miquel Siguan], Anuario de Psicología (Institut de Ciències de l'Educació), 52 (1), 1992, p. 79-93.

•Percepció de la vitalitat etnolingüística i identitat social, Treballs de Sociolingüística Catalana, 10, 1992, p. 125-130.

•Vitalidad etnolingüística y uso de la lengua en el contexto catalán, Revista de Psicología Social Aplicada, vol. 3, núm. 2, 1993, p. 27-46.

• Les dades demogràfiques en el concepte de vitalitat lingüística. A: Actes del Simposi de Demolingüística. III Trobada de Sociolingüistes Catalans. Tortosa, 15 i 16 de novembre de 1993. Col. Documents de treball; 6.

• Subjective ethnolinguistic vitality and ethnic identity: some catalan and frisian data [amb Jenannes Ytsma & Howard Giles], International Journal of the Sociology of Language, 108, 1994, p. 63-78

• Ethnolinguistic differentiation in Catalonia [amb Howard Giles], Multilingua, 13-3, 1994, p. 301-312.

•Les dades demogràfiques en el concepte de vitalitat lingüística. Un estudi comparatiu, dins III Trobada de Sociolingüistes Catalans. Publicació del Departament de Cultura, DGPL, Generalitat de Catalunya, 1995, p. 20-36.

•Les dades demogràfiques en el concepte de vitalitat. Un estudi comparatiu, dins Actes del Simposi de Demolingüística. Publicacions del Departament de Cultura. Institut de Sociolingüística Catalana, 1995.

• Bohigas i la vitalitat del català, Avui, 15-07-1995.

•Vitalitat (etno)lingüística i identitat al grup de pertinença: algunes dades i consideracions sobre el català i el frisó, Revista de Catalunya, 109, 1996, p. 45-68.

•Vitalitat (etno)lingüística i identitat al grup de pertinença. Un estudi comparatiu entre catalans i frisons, dins Actes de la cinquena trobada de sociolingüistes catalans. Barcelona, 24 i 25 d'abril de 1997, Col. Documents de treball, p. 324-334.

• El bilingüisme a Catalunya en el context de la globalització, Avui, 05- 1997

•Catalan as a Minority Language in a National Context, dins Bates L. Hoffer (ed.) The Languages of National Minorities. Trinity University; Research Committee on Sociolinguistics, 1997.

• 1988-1998: diferències en el sentiment d'identitat catalana, Avui, 1998.

• Gal·lesos, Avui, 8-04-1999.

• El bable, Avui, 1-07-1999.

•El català a Múrcia, Revista de Catalunya, 164, 2001, 47-60.

•Ressenya del llibre d'Albert Bastardas: Cap a una sostenibilitat lingüística. Llengua i Dret, núm. 44, 372-375, Escola d'Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya, desembre 2005.

• Una ocasió per a la llengua catalana. Butlletí, núm. 24, PEN català, p. 8- 10-11-2005

•La diversitat lingüística i la pau (II), Revista de Catalunya, 247, 2009, 11- 25.

•Relacions entre la identitat catalana i la percepció de vitalitat etnolingüística en una mostra d'estudiants universitaris [amb Moisès Esteban-Guitart], Digithum, núm. 11, UOC, 2009.

•Identidad, percepción de vitalidad etnolingüística y comunicación intergrupal en Cataluña. An identity and ethnolinguistic perception vitality study in Catalonia [amb M. Esteban-Guitart; J. Ma. Nadal; H. Giles]. 2009, Revista de Psicología Social Aplicada, Vol 17, núm 3, 2007.

•Un estudio transversal sobre la percepción de la vitalidad etnolingüística en jóvenes y adultos de Cataluña [amb M. Esteban-Guitart], Revista Internacional de Sociología, 69 (1), 2010, 229-252.

•La diversitat lingüística i la pau (I), Revista KATALUNA ESPERANTISTO, Llengua Internacional i Drets lingüístics, 358 (124), juliol-desembre, 2011, 11- 17.

•Identidad nacional, vitalidad etnolingüística e indigenismo en Chiapas (México) [with Howard Giles, Luis Fernando Bolaños y Moisès EstebanGuitart] Estudios de Psicología, 2013, 34 (1).

•Ethnolinguistic vitality, mass media, and ethnic identity: A study with indigenous groups in the Chiapas (Mexico) [ with Howard Giles, Jessica Gasiorek and Moisés Esteban] Sociolinguistic Studies, 2013, VOL 6.3, 471-490.

•Perceived institutional support among young indigenous and mestizos from Chiapas (México). A group vitality approach [Esteban-Guitart, M.; Viladot,Ma.A.; and Giles, H.] Journal of Multilingual and Multicultural Development 36(2):1-12 · November 2014 DOI: 10.1080/01434632.2014.898645

•Ethnic identity and ethnolinguistic vitality among the Tzotzil and Tzeltal natives in Chiapas, Mexico. An empirical study [ with Giles, Howard and Esteban-Guitart, Moisès] Open Journal of Modern Linguistics, (en vies de publicació).

• Catalunya, nació inclusiva, El Punt Avui, 02-05-2016. http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/963382- catalunya-nacio-inclusiva.html?cca=1

• Amb diners no n’hi ha prou: cal reconeixement, Diari ARA, Opinió, 09- 04- 2017

• La incòmode veritat del català , El Huffington Post , 11-8-2017

• La incomoda verdad del catalán, El Huffington Post , 11-8-2017

•Intergroup Communication: Spain. Dins Oxford Research Encyclopedia, Communication, 2017. http://oxfordre.com/communication/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acr efore-9780190228613-e-394?rskey=9v1quz&result=42